Λοιπές Υπηρεσίες

loipes-ipiresies

  • Σύνταξη εταιρικών συστάσεως και τροποποιητικών εταιρικών προσωπικών εταιρειών κάθε μορφής (Ο.Ε., Ε.Ε.) , εταιρειών Ι.Κ.Ε., καταστατικών συστάσεως και τροποποιητικών καταστατικών Ναυτιλιακών Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ), καθώς και τροποποιητικών καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών.
  • Ίδρυση ατομικών και εταιρικών επιχειρήσεων και διεκπεραίωση των απαραίτητων εργασιών ενάρξεως στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ., ΓΕΜΗ , Ο.Α.Ε.Ε., Επιμελητήρια , Νομαρχίες κλπ.).
  • Διεκπεραίωση μεταβολών επιχειρήσεων , διακοπής εργασιών , εκκαθαρίσεων , καθώς και μετατροπών και συγχωνεύσεων εταιρειών.
  • Σύνταξη Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων , Διοικητικών Συμβουλίων και Διαχειριστών , καθώς και επιμέλεια υποβολής αυτών στις αρμόδιες αρχές.
  • Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών , συμφωνητικών μισθώσεως ακινήτων, εργολαβικών συμβολαίων και λοιπών συμφωνητικών.