Εργατικά – Μισθοδοσία

Εργατικά Μισθοδοσία

 • Διαδικασία απογραφής της επιχειρήσεως στον αρμόδιο Ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, Επικουρικά ταμεία κλπ).
 • Διαδικασία προσλήψεως των μισθωτών της επιχειρήσεως (σύνταξη και υποβολή στον ΟΑΕΔ – ΣΕΠΕ κάρτας προσλήψεως εργαζομένων κλπ).
 • Σύνταξη ατομικών συμβάσεων εργασίας και , όπου απαιτείται , υποβολή αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες
 • Επεξεργασία της μηνιαίας μισθοδοσίας , καθώς και των Επιδομάτων Εορτών και Αδείας με βάση τα δεδομένα που τηρεί η επιχείρηση για κάθε εργαζόμενο (ημέρες εργασίας, απουσίες κλπ.) και εκτύπωση και αποστολή στην εταιρεία των σχετικών μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Εκτύπωση και αποστολή των μηνιαίων αναλυτικών αποδείξεων αποδοχών των εργαζομένων.
 • Κατάρτιση αρχείου μισθοδοσίας εργαζομένων και αποστολή σχετικής καταστάσεως στην Τράπεζα για την πληρωμή των εργαζομένων.
 • Σύνταξη και υποβολή στην Επιθεώρηση Εργασίας των απαραίτητων καταστάσεων εργαζομένων.
 • Σύνταξη και υποβολή στον ΟΑΕΔ – ΣΕΠΕ των καταγγελιών συμβάσεων εργασίας.
 • Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των δηλώσεων αποδόσεως φόρου αποζημιώσεως απολυομένων.
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών δηλώσεων και οριστικής δηλώσεως Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Σύνταξη και ενημέρωση του βιβλίου Αδειών και Υπερωριών.
 • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ιστορίας των εργαζομένων στην επιχείρηση και έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών των εργαζομένων.
 • Σύνταξη και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ-ΙΚΑ).
 • Ύπολογισμός και έγκαιρη ενημέρωση της εταιρείας για τις ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως, καθώς και επιμέλεια της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχειρήσεως.
 • Εκπροσώπηση της επιχειρήσεως ενώπιον του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ , του ΣΕΠΕ και γενικότερα κάθε ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής Υπηρεσίας.