Εργατικά – Μισθοδοσία

Εργατικά Μισθοδοσία

Οι ταχύτατες εξελίξεις στο τομέα των εργασιακών σχέσεων απαιτούν γνώση και σταθερή καταγραφή σε όλες τις μεταβολές της νομοθεσίας που έχουν συμβεί από τις προηγούμενες φορές καθώς και την εκ νέου προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Η Μισθοδοσία, η Διαχείριση της και ο σωστός Υπολογισμός του εργατικού κόστους είναι πολύ σημαντικά τμήματα της λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Η ομάδα μας έχοντας την εμπειρία και τη γνώση χρόνων μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες που εξασφαλίζουν ολοκληρωμένες λύσεις σε θέματα μισθοδοσίας και εργατικών μιας και μπορεί αποτελεσματικά να καθοδηγήσει και να προτείνει στους ενδιαφερόμενους εργοδότες εταιριών και επιχειρήσεων την καλύτερη δυνατή λύση στις σχέσεις τους με το υφιστάμενο ή το μελλοντικό προσωπικό της κάθε εταιρίας, εφαρμόζοντας πάντα ορθά τις υπάρχουσες διατάξεις.

Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε σχετικά με τα Εργατικά και την Μισθοδοσία είναι οι εξής:

 • Διαδικασία απογραφής της επιχειρήσεως στον αρμόδιο Ασφαλιστικό φορέα (ΙΚΑ, Επικουρικά ταμεία κλπ).
 • Διαδικασία προσλήψεως των μισθωτών της επιχειρήσεως (σύνταξη και υποβολή στον ΟΑΕΔ – ΣΕΠΕ κάρτας προσλήψεως εργαζομένων κλπ).
 • Σύνταξη ατομικών συμβάσεων εργασίας και , όπου απαιτείται , υποβολή αυτών στις αρμόδιες Υπηρεσίες
 • Επεξεργασία της μηνιαίας μισθοδοσίας , καθώς και των Επιδομάτων Εορτών και Αδείας με βάση τα δεδομένα που τηρεί η επιχείρηση για κάθε εργαζόμενο (ημέρες εργασίας, απουσίες κλπ.) και εκτύπωση και αποστολή στην εταιρεία των σχετικών μισθοδοτικών καταστάσεων.
 • Εκτύπωση και αποστολή των μηνιαίων αναλυτικών αποδείξεων αποδοχών των εργαζομένων.
 • Κατάρτιση αρχείου μισθοδοσίας εργαζομένων και αποστολή σχετικής καταστάσεως στην Τράπεζα για την πληρωμή των εργαζομένων.
 • Σύνταξη και υποβολή στην Επιθεώρηση Εργασίας των απαραίτητων καταστάσεων εργαζομένων.
 • Σύνταξη και υποβολή στον ΟΑΕΔ – ΣΕΠΕ των καταγγελιών συμβάσεων εργασίας.
 • Σύνταξη και υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των δηλώσεων αποδόσεως φόρου αποζημιώσεως απολυομένων.
 • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών δηλώσεων και οριστικής δηλώσεως Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Σύνταξη και ενημέρωση του βιβλίου Αδειών και Υπερωριών.
 • Έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ιστορίας των εργαζομένων στην επιχείρηση και έκδοση των ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών των εργαζομένων.
 • Σύνταξη και υποβολή των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ-ΙΚΑ).
 • Ύπολογισμός και έγκαιρη ενημέρωση της εταιρείας για τις ασφαλιστικές εισφορές προς το ΙΚΑ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως, καθώς και επιμέλεια της πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών.
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχειρήσεως.
 • Εκπροσώπηση της επιχειρήσεως ενώπιον του ΙΚΑ, του ΟΑΕΔ , του ΣΕΠΕ και γενικότερα κάθε ασφαλιστικής ή άλλης σχετικής Υπηρεσίας.