Λογιστικά – Φοροτεχνικά

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • 1. Εργατικά Διαδικασία προσλήψεως των μισθωτών της επιχειρήσεως, σύνταξη ατομικών συμβάσεων εργασίας.
 • 2. Μισθοδοσία Επεξεργασία της μηνιαίας μισθοδοσίας και των επιδομάτων εορτών και αδείας.
 • 3. Εξειδικευμένες υπηρεσίες Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη υποστήριξη, μισθοδοσία και λοιπές υπηρεσίες που αφορούν ναυτιλιακές και αλλοδαπές επιχειρήσεις.
 • 4. Εταιρική σύσταση Σύνταξη και διεκπεραίωση αρχικών και τροποποιητικών εταιρικών προσωπικών εταιρειών κάθε μορφής (ΓΕΜΗ, πρωτοδικείο, ΔΟΥ, κλπ.).
 • 5. Μεταβολές επιχειρήσεων Διεκπεραίωση μεταβολών επιχειρήσεων , διακοπής εργασιών , εκκαθαρίσεων.
 • 6. Πρακτικά γενικών συνελεύσεων Σύνταξη Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων , Διοικητικών Συμβουλίων και Διαχειριστών.
 • 7. Ιδιωτικά συμφωνητικά Σύνταξη ιδιωτικών συμφωνητικών , συμφωνητικών μισθώσεως ακινήτων.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Μηχανογραφική ενημέρωση και τήρηση των βιβλίων όλων των κατηγοριών του ΚΦΑΣ , είτε στα γραφεία μας , είτε στην έδρα της επιχειρήσεως.
 • Σύνταξη και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων Intrastat – Listing
 • Σύνταξη και υποβολή εκκαθαριστικής δηλώσεως Φ.Π.Α.
 • Σύνταξη και υποβολή αιτήσεως επιστροφής Φ.Π.Α. και μέριμνα για την είσπραξη του φόρου
 • Σύνταξη και υποβολή ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος
 • Σύνταξη και υποβολή δηλώσεως Ε9
 • Σύνταξη και υποβολή δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας
 • Κατάρτιση περιοδικών προϋπολογιστικών καταστάσεων για την ενημέρωση της Διοικήσεως των επιχειρήσεων.
 • Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσεως
 • Επιμέλεια, παρακολούθηση και πληρωμή των φορολογικών  και λοιπών υποχρεώσεων της εταιρείας
 • Επιμέλεια , παρακολούθηση και διεκπεραίωση διαφόρων υποθέσεων της εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο , Ι.Κ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Επιμελητήρια, Νομαρχιακές Υπηρεσίες κλπ.
 • Κατάρτιση Ισολογισμού , καθώς και δημοσίευση αυτού και υποβολή αντιγράφων στις αρμόδιες Υπηρεσίες
 • Έκδοση φορολογικής ενημερότητας της επιχειρήσεως.
 • Εκπροσώπηση της επιχειρήσεως ενώπιον των φορολογικών αρχών για κάθε υπόθεση της επιχειρήσεως.
 • Ενημέρωση σε σχέση με φορολογικά θέματα που ενδιαφέρουν την επιχείρηση.