Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ MNT ACCOUNTING SERVICES ΙΚΕ

naftilia

Η εταιρεία μας , με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει στο χώρο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων , σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο υποστηρίξεως της επιχει- ρήσεώς σας σε θέματα λογιστικά , φοροτεχνικά , εργασιακά , μισθολογικά , ασφαλι-στικά και  σε  γενικότερα  θέματα  που  ενδιαφέρουν  ναυτιλιακές επιχειρήσεις  που λειτουργούν είτε με τη μορφή  Ναυτιλιακών  Εταιρειών Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ), είτε με τη μορφή Α.Ε. ή ΕΠΕ ή άλλη εταιρική μορφή με την ίδια δραστηριότητα, είτε είναι Διαχειρίστριες Ναυτιλιακών εταιρειών του  Α.Ν.89/1967  και  Ναυλομεσιτικές εταιρείες του Α.Ν.89/1967.

Παράλληλα , η εταιρεία μας  αναλαμβάνει  την ίδρυση και εγκατάσταση  υποκατα-στημάτων  παρόμοιων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα , την επι- μέλεια της οργανώσεως του λογιστηρίου τους , την ενημέρωση και τήρηση των λογι-στικών τους βιβλίων, την εποπτεία και τακτοποίηση των φορολογικών τους υποχρεώ-σεων, καθώς και την διεκπεραίωση όλων των υποχρεώσεών τους προς  τις  διάφορες  αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες  (Νομαρχία , Δ.Ο.Υ., ΝΑΤ, Τελωνεία , ΤΑΝΠΥ, ΙΚΑ, Επιμελητήρια κλπ).

Επίσης , παρέχουμε την  δυνατότητα  εγκαταστάσεως  της  έδρας  της  Ελληνικής εταιρείας ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής εταιρείας στα γραφεία της εταιρεί-ας μας , αν δεν απαιτείται  ιδιαίτερος χώρος για τις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών  ή δεν  διαθέτει  οι ίδιες  τον κατάλληλο χώρο, καθώς και  γραμματειακή και τηλεφωνική υποστήριξη.

ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ  ΜΙΑΣ ΕΝΔΕΧΟ-ΜΕΝΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ ,  ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΡΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ , ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 210-5235270 , 210-5233177 , ΦΑΞ  210-5233141 ,

E-MAIL  marketg@otenet.gr , ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ |  ΜΑΡΙΝΟΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ